شامپو ضدریزش ، شامپو ماینوکسیدیل

/شامپو ضدریزش ، شامپو ماینوکسیدیل
شامپو ضدریزش ، شامپو ماینوکسیدیل 1402-03-24T22:01:50+03:30

شامپو ماینوکسیدیل

ضدريزش و تقويت کننده
مغذی برای فوليکول مو
تسريع در رشدموهایجديدوضخيم
درمان ريزش مو با هورمونهای مردانه

ماينوکسيديل سبب تحريک رشد موها مي گردد. اين ماده در هر دو قسمت پيشاني  پوست فرق سر موثر است.
همچنين منجر به رشد موهای جديد و ضخيم تر مي شود.تأثيرماينوکسيديل در مردان جواني که از زمان از دست دادن موهايشان کمتر از ۵ سال مي گذرد، به طور قابل ملاحظه ای به اثبات رسيده است. محل استفاده و تأثير ماينوکسيديل در قسمت فرق سر مي باشد.
همچنين اين ماده موجب باز شدن رگهای خوني و کانال هاي پتاسيم شده و درنتيجه اکسيژن خون و عناصر غذایی کافي را برای فوليکول مو فراهم مي کند.لازم به يادآوری است که شامپو ماينوکسيديل بايد روزانه يک الي دوبار و تا زمانيکه فوليکول های جديد و رشد مجدد موها مشاهده شود مورد استفاده قرار بگیرد.